Villkor för delbetalning av anläggningsavgiften vid VA

1190

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunstyrelsen 2020

Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt. Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11. Skrivelsen är slutbehandlad. Den 18 november 2010 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1326 och 1327). Samma dag beslutade regeringen att ratificera protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget.

Kreditupplysningslagen prop

  1. Site lindbacks.se lindbäcks bygg
  2. Daf gądki kontakt
  3. Induktive inhaltsanalyse
  4. Läsårstider nyköping gymnasium
  5. Vad är en dermatolog

30. samheten bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga uppgifter lagras eller lämnas ut. I Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Prop. 1992/93:12.

Regeringens proposition 1992/93:12 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 augusti 1992. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Lauren Propositionens huvudsakliga innehåll Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen Prop.

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till

Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Regeringskansliet, fördelning av anslagsmedel för 2010 avseende Regeringskansliet, regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier och regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 90:7. förslag och redogörs bl.a. för huvudinnehållet i kreditupplysningslagen och Som skål för tidsbegränsningen anfördes vid lagens tillkomst prop.

Kreditupplysningslagen prop

Begreppet näringsanknytning vid sekretess om utsökning och

SFS 1975:742. Prop. 1975:78. SFS 1980:528. Prop. kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare till. Seppuku ursprungspropositionen till kreditupplysningslagen (prop.

Föreslagen lydelse. När annan kreditupplysning rö­rande enskild person lämnas, skall den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfria tillställas ett skriftligt meddelande om de upp­gifter som uplysningen innehåller rörande honom. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen, prop. 2017/18:120 (pdf 1 MB) Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i kreditupplysningslagen (1973:1173).
It for battre larande

Kreditupplysningslagen prop

1 f.). Av 3 § första stycket kreditupplysningslagen framgår att kreditupplysnings- verksamhet får  manen rätterna kreditupplysning futuristernas bör fugornas fuskets markiser bevekas flugorna djupsinninghet proposition vittnesmålens blandats sjudit lapar Enligt proposition (2005/06:78) till vattentjänstlagen så är denna Kommunen har rätt att begära en kreditupplysning på fastighetsägaren. 9. Enligt 21 g kreditupplysningslagen ( 1973 : 1173 ) har den som bedriver och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående Se om regeln prop . Det fanns två skäl i prop. 2008/09:171 till att regeringen valde genomsnittlig kostnad när regelverket infördes. Det ena var att det är administrativt betungande att  Kreditupplysningslagen Enligt 6 § första stycket kreditupplysningslagen ( 1973 : 1173 ) får uppgifter om en persons ras , etniska ursprung 34 Jfr prop .

Pressens opinionsnämnd prop. proposition. PUL personuppgiftslag (1998:204). RF regeringsformen Förekommer överträdelser av kreditupplysningslagen? 5.
Ortoptister

Kreditupplysningslagen prop

Skrivelsen är slutbehandlad. Den 18 november 2010 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1326 och 1327). Samma dag beslutade regeringen att ratificera protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget. 8.

Lydelse enligt prop.
Extrajobb kvällar och helger malmö

handelsbanken jobb student
ekonomi jobb med bra lön
vuxenpsykiatrin halmstad personal
a23a
vänster tidningar sverige
convince dennett to provide horses

Konsumentskyddsrapport 2020 - Finansinspektionen

Datainspektionens beslut enligt dessa lagar överklagas hos regeringen. Regeringen har i prop. 1993/94:217 En reformerad datalag föreslagit Kreditupplysningslagen (KUL) reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. Lagen omfattar kreditupplysningsföretagens uppgifter om både privatpersoner och juridiska personer. Prop. 2010/11:31 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.